دکتر محمود پاکنیت

دموکراسی

دکتر محمود پاکنیت - دموکراسی

با دکتر فیروز آبادی درس شیمی آلی ۳ داشتیم. برای تعیین تاریخ امتحان یکی از دانشجویان را پای تخته فرستاد و خودشان ردیف جلو نشستند ودستی زیر چانه گذاشتند و نظاره‌گر بودند. تاریخهای پیشنهادی را روی تخته ردیف کردند و برای هرکدام رای‌گیری شد. در انتخاب تاریخ کار به درازا کشید . ناگهان دکتر ازجا بلند شد و تاریخی را که بیشترین مخالفت را داشت بعنوان تاریخ امتحان تعیین کردند. عبارتی فرمودندکه حاکی از این بود همه جا دموکراسی جواب نمیدهد. خودم هم این را تجربه کردم. زمانی‌که ۱۶ سال پیش رئیس دانشکده بودم به شش کارشناس پیشنهاد دادم که هرکدام به نوبت روز پنجشنبه ۲ ساعت سرکار بیاید تا درب آزمایشگاهها بسته نماند . اعتراضات و عذر و بهانه‌ها آوردند.  هفته بعد که معاون اداری مالی پنجشنبه را روز کاری اعلام کرد همه آمدند و هیچ اعتراضی نشد. واقعا چرا چنین است؟