دکتر ناصر ایرانپور

مرحوم خانم نعيمي عزيز

دکتر ناصر ایرانپور - مرحوم خانم نعيمي عزيز

آنهايي كه با ايشان آشنا بودند چهره با نشاط و پر انرژي و با صفايي اين معلم مهربان و دلسوز را بخاطر دارند. ايشان با قران بسيار انس بودند و داوطلبانه در بخش به خانمها قران تدريس مي‌كردند و با روحيه درويشي از ارادتمندان اهل بيت بودند. با مولانا الفتي ديرينه داشتند و اگر فرصتي بيش مي‌آمد و خدمتشان بوديم چقدر زيبا اشعار مولانا را ميخواندند و توضيح ميدادند. تمام برنامه تلويزيوني مربوط به مولانا كه توسط استاد ... ( نامشان الان به خاطرم نيست) اجرا مي‌شد روي سي دي ضبط كرده بودند و به من هم توصيه مي‌كردند كه انها را امانت بگيرم و ببينم. در دوران مريضي ايشان هيچ كس را با روحيه ايشان نديدم حتي روزهاي اخر عمر پر بركتشان در بيمارستان لبخند از صورت ايشان محو نمي‌شد. در دو طرف تختشان دو ميز بود روي يكي قران و روي ديگري نهج البلاغه بود. افسوس تا وقتي كه چنين انسانهاي بزرگ و شريفي اطرافمان هستند  آنطور كه بايد قدرشان را نمي‌دانيم وقتي كه  از ميانمان رفتند حسرتش ميماند و يادمان ميايد بزرگداشت بگيريم. 
براي شادي روح بزرگ خانم نعيمي صلواتي هديه بفرماييد.