مجید

مجید -

میخواهمم از درسی که آقای دکتر آبسلان به من دادند حکایت کنم. در دوره لیسانس سال ۶۷ آزمایشگاه عمومی ۱ را در خدمت دکتر آبسالان بودیم. نوشتن گزارش آزمایشگاه برای ما خیلی سخت و پر زحمت می‌نمود، بعضی را می‌نوشتیم و بعضی را کپی می‌کردیم و استاد با بزرگواری اغماض می‌نمودند. بک بار گزارش یکی از آزمایش ها را ننوشته بودم، و تحویل ندادم ، جلسه بعد استاد فرمودند که «شما گزارش تحویل ندادی»، گفتم« نه تحویل دادم»، خلاصه از ایشان اصرار و از من انکار ( شاید هم واقعا فراموش کرده بودم). نهایت این که گفتند «بیا اتاقم بین گزارش های قبلی بگرد پیداش کن». وقتی به اناق ایشان رفتم یک فایل فلزی چهار طبقه را نشانم دادند که پر از گزارش آزمایشگاه بود. گفتند بگرد پیدا کن و خودشان مشغول مطالعه شدند. من هم که میدانستم گزارشی تحویل ندادم، مشغول جستجوی بیهوده شدم. بعد از نزدیک نیم ساعت جستجو ( احتمالا در این مدت ایشان بنده را زیر نظر داشتند) گفتم که« استاد انگار نیست», ایشان هم با لبخند شیرینی فرمودند «پس بنویس هفته بعد بیار». خلاصه اینجا بود که به مفهوم ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را" وقوف پیدا کردم.