دکتر ناصر ایرانپور

خاطره NMR دو بعدي و نوروز

دکتر ناصر ایرانپور - خاطره NMR دو بعدي و نوروز

حدودا سال ١٣٧٨ بود كه يك كتاب در مورد ان ام ار دو بعد به دستم رسيد كه البته بيشتر از انكه درباره اناليز طيف باشد در مورد اساس و نحوه ايجاد طيفهاي دو بعدي بود و پر از رياضي و فيزيك و محاسبه و معادله بود. هر چي می‌خوندم كمتر متوجه می‌شدم. در اخر از خير خوندنش كگذشتم. يك روز نوروز امد اطاقم و كتاب را روي ميز ديد. نگاهش كرد و گفت جالب است باشد پيش من و بردش. پس از گذشت مدتي ديدم كه نوروز كتاب را كامل خوانده و فهميده و تمام اتفاقاتي كه در نتيجه پالس ميافتد از جمله ريلاكسيشن‌ها و نحوه تشكيل طيف دو بعدي و سه بعدي و .... را با برنامه‌نويسي كامپيوتري بصورت دمو (demo) در آورده. و واقعا جالب بودند. من تعدادي از ان پاورپوينتها را گرفتم و در كلاس كاربرد طيف با ذكر ماخذ و تشكر اسفاده ميكردم. سال ١٣٨٩ براي فرصت مطالعاتي عازم انگليس بوديم که بروم دانشگاه ليدز. فهميدم كه نويسنده اون كتاب يعني آقاي درومه درآن دانشگاست. نوروز بزرگوارانه پيشنهاد داد كه اون دموهاي دو بعدي و سه بعدي را ببرم بدم درومه كه بصورت يك سي دي تكميلي همراه كتابش باشد. منهم سي دي را گرفتم و بردم. وقتي اونجا رسيدم رفتم دنبال پرفسور درومه در آزمايشگاهش و سراغش را گرفتم. همكارانش با تعجب نگاهم كردند و كفتند چكارش داريد و من داستان را تعريف كردم. اونها سري تكان دادند و گفتند ايشان به علت مشكلات روحي مدتي قبل خودكشي كردند و خواهش كردند كه سي دي را ببينند. واقعا از ديدن سي دي و اون دمو ها بسيار تعجب كردند و اظهار تاسف كه ديگر درومه نيست كه از سي دي استفاده كند. وقتي برگشتم ايران ديگر نگذاشتم نوروز روي ان ام ار سه بعدي مطالعه كند ترسيدم خداي ناكرده مثل درومه با خواندن زياد محاسبات و معادلات سخت اين مبحث كار دست خودش بدهد كه همه چيز به خير گذشت.