دکتر مریم صداقتی

کاربرد ویدئو پروژکتور

دکتر مریم صداقتی - کاربرد ویدئو پروژکتور

 اخیرا اهمیت زیادی به نکات ایمنی در آزمایشگاه داده می شود. یک شب در آزمایشگاه مشغول انجام کار تحقیقاتی بودم که ناگهان گربه‌ای وارد شد و بروی میز گاز کروماتوگرافی پرید ، سپس بروی میزهای آزمایشگاه و ... از آنجایی که مواد و وسایل روی میزها بود هر لحظه امکان ریختن آنها بود، سپس در زیر یکی از میزهای آزمایشگاه پنهان شد هر نوع تلاشی با حضور دکتر شهبازی برای خروج گربه از زیر میز آزمایشگاه بی فایده بود . در بخش یک ویدئو پروژکتور بود که بعضی وقتها در اتاق آقای ملکی می گذشتند. بالاخره ویدئو پروژکتور را آوردیم و نور آن را زیر میز، داخل چشم گربه انداختیم. گربه ناچار از آزمایشگاه فرار کرد و کمتر به سمت آزمایشگاه ما می‌آمد. البته هدف ما اجرای نکات ایمنی بود.