دکتر محمود پاک‌نیت

دکتر محمود پاک‌نیت -

شهید مهدی ظل انوار چنان عادی رفتار می کرد که محال بود کسی بتواند حدس بزند که با یک فرمانده ارشد روبروست.
می گفت از لحظات خوب جبهه زمانی بود که فرصت آشپزی پیدا می شد. با سرخ کردن همبرگر و عمل‌آوری با پیاز داغ ورب وافزودن کنسرو لوبیا وتغلیظ آن غذائی خوشمزه بدست می امد . نامش را خوراک تگزاسی گذاشته بود. سالهاست که هروقت از من بپرسند که مثلا شام چه می خوری ؟ بی اختیار می گویم خوراک تگزاسی. درهر لقمه آن صحنه ای که مهدی آب دهان را جمع می کرد وقورت می داد جلو چشمانم می آید. درس مهم اینکه در اوج سختیها می شود به کوچکترین (به ظاهر) مواهب دنیا دلباخت و وجود یک نقطه روشن در ذهن انسان همه فضای اطراف را تغییر می دهد.