خاطرات فارغ التحصیلان

دکتر محمد علی زلفی گل

دکتر محمد علی زلفی گل

پيشگامان توسعه علم ايران
توسعه فرآيندي است كه در آن، جامعه از وضع نامطلوبي به وضع مطلوبي متحول شود و توسعه پايدار توسعه اي است كه نيازهاي حال حاضر را برآورده سازد بدون اينكه ت...