دریافت اطلاعات دانش آموختگان

قبل از ثبت نام متن زیر را مطالعه نمایید
از دانش آموختگان بخش شیمی دانشگاه شیراز تقاضا می شود فرم زیر را به دقت کامل نمایند:
اطلاعات فردی
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی گرایش دانشگاه شهر/کشور سال دریافت مدرک
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
فعالیت های شاخص علمی/پژوهشی
تعداد مقالات نمایه شده تعداد کتب ترجمه شده
تعداد ارجاعات تعداد ثبت اختراعات
H-Index تعداد دانش آموختگان راهنمایی شده کارشناسی ارشد
تعداد کتب تالیف شده تعداد دانش آموختگان راهنمایی شده دکتری
captcha